Una iniciativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

El desembre del 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va decidir promoure un edifici d’habitatge dotacional per a joves que té l’ambició d’esdevenir una obra pública emblemàtica per la seva capacitat d’innovació en termes socials i ambientals. Es tracta d’una prova pilot que explorarà quatre reptes principals: la construcció sostenible, la redistribució d’oportunitats, la coproducció […]

Un edifici d’habitatge dotacional per a joves

La llei catalana pel dret a l’habitatge (Llei 18/2007), anomena «dotacional» un tipus especial d’habitatge públic que es pot construir sobre sòls amb qualificació urbanística d’equipament comunitari i que té la funció específica de satisfer de manera urgent i transitòria les necessitats de determinats col·lectius en situació d’exclusió residencial. Es tracta de persones que requereixen […]

Construcció sostenible amb mòduls prefabricats

El projecte preveu que l’estructura de l’edifici es resolgui amb mòduls prefabricats lleugers i «en sec» —sense l’ús d’aigua— que faran que l’obra resulti més ràpida, econòmica i sostenible que els sistemes convencionals de formigó armat. Es tracta d’una combinació de nuclis portants fets amb contenidors marítims reutilitzats i separats per forjats de fusta contra-laminada […]

Procés participatiu de co-disseny

El co-disseny —també anomenat disseny participatiu o col·laboratiu— és una pràctica  creativa que involucra els futurs destinataris d’un producte en la seva conceptualització i desenvolupament, a fi i efecte d’optimitzar la seva usabilitat i de garantir que respon a necessitats reals. D’aquesta manera, pretén superar el determinisme imposat de dalt a baix per determinades aproximacions […]

Autoconstrucció assistida

Com la paraula ho indica, l’autoconstrucció és el que passa quan un edifici el fan els seus propis habitants. És l’arquitectura sense arquitectes, l’acte de construir en absència d’experts reconeguts o autoritats competents. Malgrat pugui semblar anecdòtica o marginal, és una pràctica molt antiga i estesa. Des del punt de vista temporal, ja hi havia […]

Autogestió de l’adjudicació i els espais comunitaris

L’autogestió dels béns comuns és un exercici de sobirania democràtica que pretén superar el caràcter excessivament assistencial o paternalista d’alguns serveis públics. Es tracta d’apoderar els beneficiaris perquè es facin coresponsables de la complexitat que impliquen l’ús, la gestió i el manteniment dels comuns urbans. L’autogestió té una llarga tradició en la governança compartida de […]