14 jul. 2020

Acta Sessió 03 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

DIMARTS 7 JULIOL 2020

RADIOGRAFIA SOCIAL

OBJECTIUS

·  Presentar i validar les propostes i idees sorgides en la sessió anterior

·  Reflexionar sobre l’eficiència energètica dels habitatges i l’envolvent de l’edifici

·  Presentar els diferents tipus de lloguer que podria aplicar la oficina d’habitatge per els joves que volguessin accedir-hi

·  Debat sobre la gestió de l’adjudicació dels habitatges.

 METODOLOGIA

Aquesta tercera sessió participativa es realitza també de manera presencial observant totes les mesures higièniques preventives enfront el COVID-19

La sessió s’inicia en rotllana, de manera conjunta. Posteriorment, es subdividirà el grup en dos més petits per facilitar la participació de tothom. Finalment, es tancarà en sessió plenària.

Tota la sessió es desenvolupa oralment, acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges i plànols acolorits) per fer l’explicació més planera, comprensible i a l’abast de tots els participants.

EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS

1.   Assisteixen dos perfils de participants: joves interessats en el projecte i en la possibilitat d’accedir-hi i  veïns de la zona de major edat.

2.   La primera part de la sessió serveix per fer una posada al dia de la sessió anterior, presentació  dels assistents, dels temes a tractar i metodologia de treball.

3.   Es passa a treballar en dos grups separats acompanyats del convidats els següents temes:

GRUP A: acompanyats d’en Gerardo Wadel, membre de Societat Orgànica, especialista en l’anàlisi del cicle de vida dels edificis, en materials i en tecnologia de la construcció, reflexiona sobre alguns elements de façana amb la explicació dels sistemes plantejats i les diferents variacions.

Es responen també una sèrie de dubtes per part dels veïns sobre temes de la sessió anterior.

GRUP B: acompanyats d’en Jordi Pruna, responsable de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament reflexiona sobre la gestió de l’adjucació dels habitatges, tipus de lloguer que podrien aplicar-se i criteris d’adjudicació.

En aquesta taula també es responen preguntes per part del veí colindant al solar sobre la mitgera i altres aspectes tractats a la sessió anterior.

Sorgeix una proposta molt elaborada per part de l’Assemblea de Joves de Caldes que s’exposa i es debat àmpliament.

4.   La idea inicial era que els convidats rotèssin entre els grups i es puguèssin debatre tots els temes als dos grups, però la gran quantitat de dubtes per part dels veïns i la discussió sobre els  criteris d’adjudicació ho fa impossible per qüestió de temps.

5. Es passa a exposar els temes tractats en els dos grups de manera conjunta mitjançant una exposició oral acompanyada del material gràfic produït.

PRÒXIMES SESSIONS

La sessió va cloure amb l’acord que al setembre es realitzarà la sessió de retorn per explicar quina ha estat la valoració tècnica i política de les propostes recollides, quines s’han incorporat al projecte i de quina manera i quines no s’han pogut incorporar i per què.