06 jul. 2020

Acta Sessió 02 – Procés Participatiu Habitatge Jove Caldes

DIMARTS 30 JUNY 2020

A)      RADIOGRAFIA SOCIAL

B) OBJECTIUS

·       Definició dels usos i espais de la zona comunitària de l’edifici

·       Debat sobre com es gestionaran els espais comuns

·       Definició dels límits, l’espai exterior de l’edifici i la manera com es relaciona amb el barri

·       Introducció al debat sobre la gestió de l’adjudicació dels habitatges.

 C) METODOLOGIA

Aquesta segona sessió participativa es realitza de manera presencial observant totes les mesures higièniques preventives enfront el COVID-19

La sessió s’inicia en rotllana, de manera conjunta. Posteriorment, es subdividirà el grup en dos més petits per facilitar la participació de tothom. Finalment, es tancarà en sessió plenària.

Tota la sessió es desenvolupa oralment acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges i plànols acolorits) per fer l’explicació més planera, comprensible i a l’abast de tots els participants.

D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS

1.   Assisteix un perfil de participants majoritàriament jove, interessats en el projecte i quatre veïns de la zona de major edat que expressen la seva disconformitat amb la ubicació de l’equipament.

L’equip municipal explica i defensa l’elecció de la ubicació donant resposta a les preocupacions  dels veïns.

2.   La primera part de la sessió serveix per fer una posada al dia de la sessió anterior, presentació  dels assistents, dels temes a tractar i metodologia de treball.

3.   Es passa a treballar en dos grups separats els següents temes:

  a)  implantació i definició dels límits i relació amb l’entorn

b) Usos i espais de les zones comunitàries

c) Debat sobre la gestió d’aquests espais

4.   Es comparteixen i posen comú les idees sorgides en els dos grups mitjançant una exposició oral acompanyada del material gràfic produït 

E) PRÒXIMES SESSIONS

·      Es demana als participants que facin el màxim de difusió i animin a participar a més gent

·   Es validaran les idees sorgides en aquesta sessió i s’aprofundirà en la seva concreció

·   Es tractarà el tema del consum energètic i sostenibilitat de l’edifici treballant amb les façanes.·   S’aprofundirà en els temes gestió i adjudicació dels habitatges així com els règims de lloguer possibles.