12 març 2021

Comportament climàtic i eficiència energètica de l’edifici

Les estratègies climàtiques, energètiques i de confort són, des de l'inici, imprescindibles en la concepció de l'edifici d'habitatges dotacionals de Caldes de Montbui. Cada decisió es sustenta en relació a les orientacions solars de cada pla de façana i els moments de major incidència solar sobre aquests.

Quan fem referència al concepte d’ús energètic eficient, ens remetem a l’objectiu, plantejat des de tota intervenció sostenible, de reduir la quantitat d’energia requerida per a proporcionar les condicions de confort suficients en un edifici. Les millores en l’eficiència energètica s’aconsegueixen a través de l’adopció d’una tecnologia o un procés de producció més efectius o mitjançant l’aplicació de mètodes comunament acceptats com a reductors de pèrdues d’energia. El cas del nou edifici d’habitatges dotacionals a Caldes de Montbui preveu ser amigable amb el medi ambient de múltiples formes. Des d’aspectes relacionats al procés constructiu, fins aquells que afecten el comportament energètic i el confort tèrmic de cada espai. Amb mesures d’índole majorment passiva, es poden observar, en cada secció de l’edifici, les estratègies proposades a l’hora de pal·liar les condicions extremes de cada moment o temporada de l’any.

Cadascuna de les façanes de l’edifici respon, llavors, a una fi ben determinada. En aquest sentit, i tenint en compte que les condicions de confort tèrmic son diferents durant els cicles d’hivern i estiu, s’opta per generar unes estratègies específiques en cada cas. La façana nord conté l’accés i ventila el nucli d’escala a través de balcons durant el cicle d’estiu. Al sud, la captació solar a l’hivern es realitza a través de grans obertures i lluernaris, també sobre el nucli d’escala, que mitjançant un sistema de ventilació mecànica permet distribuir la captació als habitatges sense orientació sud. Mitjançant proteccions solars mòbils de lames horitzontals, l’usuari pot protegir-se de l’excés de radiació solar a sud en els mesos d’estiu. A l’oest, una doble façana, que es configura utilitzant com a protecció un sistema mòbil de lames disposades verticalment, actua com a coixí tèrmic els dies de calor i, junt als arbres situats al seu davant, protegeixen del sol a l’edifici. Mentre que, en els mesos de menor temperatura, permet la màxima captació solar. 

Cadascuna de les decisions projectuals preses durant el disseny de l’edifici d’habitatges dotacionals per a joves a Caldes de Montbui ha tingut en compte els criteris d’estalvi energètic i sostenibilitat. D’aquesta manera, i sumades a les nocions de reciclatge, reutilització, prefabricació, participació, codisseny, autoconstrucció i autogestió comunitària, cadascuna de les estratègies climàtiques i energètiques adoptades converteixen al projecte en un model pioner i precursor.